This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Reglement | Geinloop driemond
Geinloop driemond

Regelement

Reglement Geinloop


Deelnemers aan de Geinloop worden geacht met onderstaand reglement bekend te zijn.

1. De Geinloop wordt georganiseerd door de Stichting Geinloop met als statutaire zetelDriemond (gemeente Amsterdam ). De Stichting Geinloop is ingeschreven bij de Kamer vanKoophandel Amsterdam onder nummer 41204068.

2. Het bestuur van de Stichting Geinloop stelt jaarlijks het “Reglement Geinloop” vast.

3. De deelnemers aan de Geinloop verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan hetreglement.

4. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de Stichting Geinloop ingeschakeldemedewerkers c.q. vrijwilligers.

5. De Geinloop kent diverse afstanden.

6. Deelnemers dienen het startnummer aan de voorzijde en volledig zichtbaar te dragen.

7. Achter de laatste loper rijdt een voertuig van de organisatie en/of een voertuig van depolitie.

8. Wedstrijdleiding en medewerkers worden aangewezen door het bestuur van de StichtingGeinloop.

9. De wedstrijdleider heeft de wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid.

10. De wedstrijdleiding heeft het recht bij overtreding van dit reglement een deelnemer tediskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

11. Het Rode Kruis heeft het recht een deelnemer bij ernstig fysiek ongemak en uit voorzorgvoor de deelnemer zelf uit de wedstrijd te halen.

12. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars, Rode Kruis en medewerkersmoeten direct en stipt opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven aanlooproute tevolgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

13. De deelnemers nemen volledig deel voor eigen risico. De Stichting Geinloop aanvaardt geenaansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, nochvoor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.

14. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens deGeinloop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situatieswaarin aan de Geinloop ontheffing verleend is.

15. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemersevenmin toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets ofander vervoermiddel, tenzij met toestemming van de Stichting Geinloop.

16. Deelnemers hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere kosten, indienzij van deelname afzien.

17. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of degehele Geinloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of anderecalamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval vanafgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en andere kosten. Wel zal bekekenworden of de Geinloop op een latere datum alsnog doorgang kan vinden, waarbij bekekenzal worden of/hoe de eerder ingeschreven deelnemers gecompenseerd kunnen worden.

18. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermanseigendommen en geen afval achter te laten.

19. De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende categorieën en daaraan verbondenprijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. Alsservice bieden wij de deelnemers ook de netto tijden aan in onze uitslagenlijsten.

20. De tijdregistratie wordt verzorgd door RaceTimer. De eindverantwoordelijkheid over deuitslagen is in handen van de wedstrijdleiding. Deelnemers die geen startnummer met chipdragen worden niet geregistreerd en komen niet in aanmerking voor prijzen.

21. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een e-mailbestand. Het e-mailbestand iseigendom van de Stichting Geinloop en zal niet aan derden verstrekt worden.

22. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, videoe.d. voor promotionele doeleinden van de Geinloop zonder daarvoor een vergoeding teclaimen.

23. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Bij eventueleonenigheid neemt het bestuur van de Stichting Geinloop de eindbeslissing.

24. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

25. De begroting en afrekening van de Geinloop wordt jaarlijks in september goedgekeurd doorhet bestuur van de Stichting Geinloop. De Stichting Geinloop heeft geen winstoogmerk. Eenpositief saldo zal beschikbaar zijn voor de organisatie van een volgende Geinloop.

Laatst gewijzigd op 5 februari 2024.